Trygde- og sosialrett

Vårt kontor bistår i alle typer trygdespørsmål. Dette kan gjelde klagesaker eksempelvis etter avslag på søknad om uførepensjon, og det kan også omfatte saker for Trygderetten.

I de fleste typer av disse saker vil forvaltningsmyndighetene ha veiledningsplikt etter forvaltningsloven. Advokatutgifter i forbindelse med søknadsprosessen dekkes ikke av det offentlige, men man vil i de fleste tilfeller ha fri rettshjelp i klageprosessen. Dette skal uansett gjelde i klagesaker hvor klagen fører fram.

Trygde- og sosialretten omfatter også klagesaker etter sosialtjenesteloven.

Gå tilbake til fagområder